With great sadness, SAP-VN would like to inform its supporters that Mr. Nguyễn Công Bằng just passed away. Mr. Nguyễn Công Bằng was a founder member of SAP-VN. He served as SAP-VN President and board member. In the early years of SAP-VN, Mr. Nguyễn Công Bằng devoted his heart, time, and effort to build up the young organization. Later in his life, Mr. Nguyễn Công Bằng became a Buddhist monk, known as Sư Minh Trí.
Trong nỗi buồn sâu sắc, SAP-VN xin thông báo đến thân hữu xa gần anh Nguyễn Công Bằng vừa từ giã cõi trần về nơi cửa Phật. Anh Nguyễn Công Bằng là thành viên sáng lập của hội SAP-VN. Anh từng là Chủ Tịch và thành viên HĐQT SAP-VN. Trong những năm đầu tiên của SAP-VN, anh Bằng đã cống hiến tâm sức và thời gian để xây dựng hội. Những năm cuối đời anh Bằng đã tu tập và trở thành Sư Minh Trí.

Copyright © Social Assistance Program for Vietnam (SAP-VN). All Rights Reserved.